Reglement

HOOFDSTUK 1
artikel 1: Algemene bepalingen
Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken van statuten, worden daarmee bedoeld, de statuten van de vereniging zoals die zijn vastgesteld bij een besluit van de algemene vergadering d.d. 21 maart 1991, en notarieel vastgelegd d.d. 30 mei 1991;HOOFDSTUK 2
artikel 2: Rechten en plichten van de leden
zodra een lid tot de vereniging is toegelaten, verkrijgt deze de rechten en is onderworpen aan de verplichtingen, omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
artikel 2a: het voorafgaande lid is niet van toepassing op recreatieve leden;
artikel 3: Plichten van de leden
a)de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;
b)alles in het werk te stellen, om zoveel mogelijk tot nut van de vereniging te zijn op het gebied van de kruisboogsport dan wel op enigerlei ander gebied;
artikel 4: Rechten van de leden
a)elk lid van de vereniging heeft de mogelijkheid tot het deelnemen aan / of bijwonen van wedstrijden van Kring Zundert en Nederlandse Kruisboog Bond (NKB);
b)leden zijn automatisch lid van de NKB;
c)gelegenheid tot begeleiding / advisering m.b.t. onderhoud materialen;
d)deelname, eventueel met partner, aan de jaarlijkse teerdag;
e)deelname, eventueel met partner, aan de prijsuitreiking rotverschieting en verschieting op de avondtraining;
f)deelname en/of bijwonen koningschieten;
g)deelname en/of bijwonen verschieting tegen een andere vereniging;
h)deelname en/of bijwonen andere activiteiten;
i)deelname en/of bijwonen van de driedaagse
artikel 5: Man, vrouw, gezinslidmaatschap
indien meerdere personen van één gezin lid zijn van de vereniging, dan betaalt ieder contributie. Het bestuur dient een voorstel of wijziging omtrent de hoogte van deze contributie in tijdens haar eerstvolgende jaarvergadering;

HOOFDSTUK 3
artikel 6: Voorstellen t.b.v. de jaarvergadering
-elk lid kan een of meerdere voorstellen indienen t.b.v. de jaarvergadering. Vóór 1 maart voorafgaande aan de jaarvergadering dienen voorstellen, gericht aan de secretaris, schriftelijk te zijn ingediend. Dus tijdens de jaarvergadering kunnen geen voorstellen worden ingediend ter behandeling in die vergadering.
Tijdens de jaarvergadering, bij agendapunt voorstellen, is het mogelijk om mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op het ingediende voorstel. Na de pauze worden de voorstellen behandeld;
-heb je een mededeling, verzoek en/of aandachtspunt dan kun je dit aan de orde brengen tijdens het agendapunt rondvraag;
-in bijzondere omstandigheden kan van voormelde datum m.b.t. het indienen van voorstellen worden afgeweken. Het bestuur maakt deze afwijkende datum tijdig bekend;

HOOFDSTUK 4
BESTUUR
artikel 7: Het bestuur
-het bestuur bestaat tenminste uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee tot vier leden;
-het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden;
-het bestuur kan de algemene jaarvergadering voorstellen om af te wijken van artikel 12, lid 3 van de statuten;
-de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris tijdig bijeen geroepen. Een agenda is ter vergadering aanwezig. Ieder bestuurslid kan agendapunten indienen;
-in spoedeisende gevallen kan een vergadering op zeer korte termijn worden gehouden eventueel met het achterwege laten van een agenda;
-de voorzitter leidt de algemene- en bestuursvergadering.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurslid;
-de secretaris zorgt voor verslaglegging van de vergadering;
-bij afwezigheid of op verzoek van de secretaris wordt de verslaglegging waargenomen door een ander lid;
-de secretaris zorgt voorts voor:
samenstelling van het jaarverslag, bijhouden van de ledenlijst, het voorbereiden van de vergaderingen, verzorgen uitnodigingen, correspondentie en algemeen goed functioneren van het secretariaat;
-tevens zorgt de secretaris van het archief van de vereniging. Hieruit blijkt het reilen en zeilen alsmede het historisch belang van de vereniging;
-de penningmeester zorgt voor:
innen van inkomsten en het verrichten van betalingen, het bijhouden van een goede boekhouding. Jaarlijks dient verantwoording afgelegd te worden;
Bestuursverkiezing:
-het aangemeld kandidaat lid wordt bestuurslid wanneer men de helft plus één stemmen behaald heeft;
-het kandidaat bestuurslid wordt middels schriftelijke stemming gekozen;
-indien meerdere personen tot bestuurslid moeten worden gekozen, dan vindt voor elk aangemeld kandidaat lid een afzonderlijke stemming plaats;

HOOFDSTUK 5
COMMISSIES
Artikel 8: Commissies ad hoc
het bestuur kan een of meerdere commissies ad hoc in het leven roepen. Te denken aan een feestcommissie, bouwcommissie, et cetera.
Minimaal één bestuurslid is lid van deze commissie. Terugkoppeling (schriftelijk of mondeling) naar het bestuur is altijd verplicht;

HOOFDSTUK 6
FINANCIËN
artikel 9: Geldmiddelen
contributie:
verplicht tot het betalen van contributie zijn alle leden met uitzondering van ereleden en recreanten. De hoogte van de contributie wordt bepaald op de algemene jaarvergadering.
Jeugdleden betalen voor het jaar dat ze 19 jaar worden half geld;
artikel 10: Kascommissie
in de jaarvergadering wordt door de kascommissie verslag gedaan van de weergave van de financiële administratie.
Na akkoordverklaring wordt het financieel verslag goedgekeurd;
het lidmaatschap van de commissie is drie jaar. De commissie wordt samengesteld op alfabetische volgorde. Het langst zittend lid van de kascommissie treedt af. Een nieuw lid wordt gekozen. De commissie bestaat uit drie leden. Een bestuurslid kan geen lid van de kascommissie zijn;

HOOFDSTUK 7
WEDSTRIJDWEZEN
artikel 11: Wedstrijdleider / jurering
-het bestuur benoemt een lid, uit hun midden, tot wedstrijdleider. Het bestuur is tevens bevoegd een lid, geen/ook bestuurslid zijnde, te benoemen;
-het bestuur benoemt een lid, die zorg draagt voor de jurering van respectievelijk het Koningschieten, rotten, avondtraining, koppelverschieting, driedaagseverschieting, alsmede verschietingen met derden zoals uitwisselingen;
vervolgens is het bestuur bevoegd een of meerdere leden aan te wijzen tot assistent(en);
-het bestuur is bevoegd een lid aan te wijzen dat belast wordt met de jurering van de
kringverschieting;
vervolgens is het bestuur bevoegd een of meerdere leden aan te wijzen tot assistent(en);
artikel 12: Koningverschieting
-jaarlijks vindt er op paasmaandag de traditionele koningverschieting plaats. Koning is degene die het meeste aantal punten bij elkaar heeft geschoten. De winnaar ontvangt een koningskruis. Een reglement is ter plaatse aanwezig.En onder hoofdstuk 10 te lezen.
Het reglement voorziet in hoe te handelen bij gelijke stand;
-indien deze wedstrijd op paasmaandag geen doorgang vindt dan wordt door het bestuur een andere datum vastgesteld;
-verplichtingen Koning:
de koning is verplicht deel te nemen aan verschietingen de koning aangaande. Verhindering is alleen mogelijk met medeweten van het bestuur. Het bestuur is bevoegd maatregelen te nemen met inachtneming van de bepalingen van de statuten;
-na driemaal koning achter elkaar te zijn geweest bekomt men de eretitel van Keizer. Voor het keizerschap ontvangt men een schild. Eventueel met vermelding van de jaartallen van koning van de De Toekomst.
Aan deze titel kan men geen rechten en verplichtingen ontlenen;
artikel 13: Rotverschieting
jaarlijks wordt gestreden om de rottenprijs. Een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig Er worden 8 rotten verschoten, een schot buiten de telling mag over worden geschoten, Elk lid betaald rot geld en heeft alleen recht op een prijs wanneer hij alle rot heeft verschoten . Voor de ere tekens bij gelijke stand moet gekampt worden. Er zijn 3 afd. nl. Ere, A,B.
Bekers:1 voor de  algemeen winnaar, en in iedere afdeling 1 voor de hoogste rot. Men schiet op 8 kaarten,7 van 2 schot en 1 van 1 schot. Er worden diverse data gepland om aan deze verschieting deel te nemen. Namelijk 10 zondagen van 09.00 uur tot 13.00 uur. Tevens kan men de donderdag ervoor en erna rotschieten.Om de punten uit te rekenen in procenten,word er gekeken naar de rot van voorgaande jaar. Is er in het voorgaande jaar geen rot geschoten dan word er gekeken naar kring of eventueel rot van meerdere jeren geleden.
artikel 14: Trainingsavond verschieting
jaarlijks wordt gestreden om de prijs van de avondtraining . Die zijn op donderdagavond. Men moet tenminste 10 avondtrainingen doen om mee te dingen naar de prijzen. Er is een beker voor de meeste punten verschoten over de 10 avonden,en de hoogste serie over al de avonden en voor het hoogst boven het gemiddelde.Als winnaar van het hoogst boven gemiddelde wint men ook de wisselbeker. Win je de wisselbeker 3 jaar achter elkaar of 5 jaar in totaal,mag diegene heb houden. Bij het uitmaken van hoogst boven gemiddelde word er gekeken naar voorgaande jaar naar gemiddelde van de bondswedstrijden of eventueel 3 daagse of omgerekent van de kring.
Een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig. Het reglement voorziet in hoe te handelen bij gelijke stand;
artikel 15: Kampen:
Bij rotten 15 schot ,bij avondtraining 10 schot, bij niet op komen dagen voor de kampwedstrijd verliest de persoon die niet komt.
artikel 16: Driedaagseverschieting:
-Men schiet in drietallen die samengesteld worden naar het gemiddelde van de kring of rotten of vorige driedaagse, men schiet 3proef en 10 geldig, inschrijven is van 10:00 tot 15:00 uur. Er is tijdens de verschieting steeds een bestuurslid en 2 leden aanwezig. Er is een dagprijs voor het hoogste drietal, een ereteken voor het drietal met het hoogste punten aantal over drie dagen, een ereteken voor de hoogste persoonlijk boven het gemiddelde over drie dagen, en een ereteken voor hoogste aantal punten over drie dagen. En een rode lantaarn voor het drietal met het minste aantal punten over drie dagen. Tevens zal het winnenede drietal tijdens de teerdag in de gele trui worden gehesen. Protest tot maximaal half uur nadat de punten zijn uitgemaakt door de schutter zelf. Inleg zal besteed worden voor de prijzen

-een reglement is in de schietaccommodatie aanwezig;
artikel 17: algemeen Nederlands kampioen:
Als er een algemeen Nederlands kampioen behaald word door een viertal of persoonlijk zal er een receptie gehouden worden.
artikel 18: Uitwisseling:
-in principe is er aan het einde van een kalender jaar een uitwisseling met de Grensschutters uit Schijf;
Deze uitwisseling bestaat uit: een thuis en uit wedstrijd en word gestreden om de wissel bokaal Het Muizenpuntje. Er word in vier categorieën geschoten naar het eigen gemiddelde. nl. Ere,A,B en C. waarvoor ook bekers voor de eerste plaatsen en ook over beide wedstrijden een beker voor de hoogste schutter.

HOOFSDTUK 8
ACCOMMODATIE / MATERIALEN
artikel 19: Accommodatie
-elk lid is verplicht de accommodatie in en ordentelijke staat achter te laten;
-er is een logboek aanwezig waar onvolkomenheden, mankementen, storingen, etc. moeten worden genoteerd. Je dient naam, datum en het probleem duidelijk te vermelden. De klachten worden zo spoedig mogelijk ter hand genomen en indien mogelijk opgelost;
-alle leden dienen er zorg voor te dragen dat zorgvuldig met gas, water en elektriciteit
wordt omgegaan. Te denken aan: lichten niet onnodig laten branden, verwarming tijdig terug zetten;
-met betrekking tot de verlichting in de accommodatie dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
.bij een officiële verschieting dient, voor aanvang, alle verlichting ontstoken te worden;
.nadat de laatste schutter zijn verschieting heeft afgerond dient de verlichting zo spoedig mogelijk te worden uitgedaan;
Het bestuur ziet hierop toe. Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele nalatigheden;
-mankementen
bestuursleden kunnen altijd leden benaderen om mee te denken en te helpen bij mankementen;
alle verleende diensten van bestuur en/of leden t.b.v. de vereniging geschieden pro deo.
Het bestuur is echter bevoegd om in bijzondere omstandigheden hiervan af te wijken. Een bestuursbesluit is hiervoor noodzakelijk;
artikel 20: Materialen
-indien een lid niet de beschikking heeft over materiaal wordt deze in de gelegenheid gesteld materiaal van de vereniging te gebruiken. Dit materiaal bestaat o.a. uit een boog en knecht (win) . De schutter zorgt zelf voor een bijpassende pijl (in eigendom) en is hier verder verantwoordelijk voor. Indien twee schutters met dezelfde boog schieten zullen zij samen naar bevinding afspreken met deze pijl samen te doen dan wel ieder een pijl voor zichzelf aan te schaffen. De materialen dienen, gedurende de periode dat het lid deze in bruikleen heeft, zorgvuldig te worden behandeld;
-het bestuur is verantwoordelijk voor de deugdelijke staat van het materiaal;
-het bestuur kan bemiddelen bij aanschaf of inruil van materialen;
-mankementen, storingen en/of breuk van verenigingsmaterialen dienen zo spoedig mogelijk bij een bestuurslid te worden gemeld. Het bestuur is naar bevind van zaken bevoegd om het euvel al dan niet te verhelpen (mede gelet de kosten);
De algemene bedoeling is dat er na drie jaar gebruik van een boog van derde, het desbetreffende lid zelf een boog aanschaft.

HOOFDSTUK 9
OVERIGE BEPALINGEN
artikel 21: Teerfeest
-jaarlijks is er een teerfeest voor alle leden met eventueel partner. Het bestuur is bevoegd om derden uit te nodigen.
Tijdens de teerdag worden eventuele jubilarissen gehuldigd.
Voor het gelag (consumpties) wordt een financiële bijdrage van de leden gevraagd;
-de datum van het teerfeest is gepland op de vierde zaterdag in januari, zolang deze dag deels gezamenlijk door de drie Achtmaalse kruisboogverenigingen gevierd wordt.
-het bestuur kan, mits tijdig en met redenen omkleed, van deze datum afwijken;
-het teerfeest wordt in principe aangevangen met een Heilige Mis. Tijdens het teerfeest vindt de officiële prijsuitreiking van de driedaagse wedstrijd plaats; Als er een lid op de teerdag in het ziekenhuis verblijft, zal deze bezocht worden en onder de aanwezige leden een inzameling gehouden worden voor een fruitmand.
artikel 22: Vaandel
-het vaandel wordt elke drie jaar met de teerdag aan de hoogste bieder verpacht, het vaandelvan de vereniging wordt door een lid van de vereniging gedragen met een teerdag en/of andere evenementen. Het bestuur is bevoegd in deze naar bevind van zaken te handelen;
-de vaandeldrager heeft de plicht het vaandel in goede staat te bewaren;
artikel 23: Logo
-bij officiële correspondentie dient het briefpapier en de envelop voorzien te zijn van het logo van de vereniging;
-aanpassing c.q. wijziging van het logo is alleen mogelijk met toestemming van de algemene vergadering;
artikel 24: Verenigingsspeld
-een verenigingsspeld , tijdens het teerfeest, uitgereikt aan degene die 25 jaar lid is;
-een speld wordt uitgereikt, tijdens het teerfeest, aan degene die 40 jaar lid is;
-een speld wordt uitgereikt, tijdens het teerfeest, aan degene die 50 jaar lid is;
-uitgangspunt is het jaartal wanneer een lid is aangemeld en vermeldt in de kroniek (voorheen het kasboek) van de vereniging;
-De spelden zijn en blijven eigendom van de jubilaris.
Het bestuur, met name de secretaris, draagt jubilarissen voor en houdt een overzicht bij;
artikel 25: Oorkonde
Geen
artikel 26: Attenties leden
verenigingsspeld:
hier wordt verwezen naar artikel 24;
oorkonde:
hier wordt verwezen naar artikel 25;
envelop met inhoud:   -bij huwelijk,
-bij 25 jarig huwelijk,
-bij 40 jarig huwelijk,
-bij 50 jarig huwelijk,
Allen mits schriftelijk bekendgemaakt aan de vereniging via de secretaris.
Het bestuur is bevoegd om naar bevind van zaken de inhoud te bepalen;
bloemen:
-teerfeest: partner jubilaris;
-koningschieten: koning van de vereniging
-overig handelt het bestuur naar bevind van zaken
koningsschild:
hier wordt verwezen naar artikel 12;
keizersschild:
hier wordt verwezen naar artikel 12;
Protocol bij overlijden van een lid:
Overlijdens briefjes maken volgens voorbeeld voorganger. ( door de voorzitter) en snel mogelijk rond bezorgen. Krans / tak: t.w.v. € 50, – (door de penningmeester)
Advertentie in Zundertse bode volgens voorbeeld t.w.v. € 60, – (door de voorzitter) Samenkomst met leden in clubhuis een halfuur voor de uitvaartdienst, consumpties voor eigen rekening. Vaandel en alleen de leden voor de overledene in de kerk gaan, waar de zijbeuk gereserveerd is. Ps. kan wijzigen als er meer verenigingen zijn.
Vaandel en twee bestuursleden voor de overledene uit de kerk. ( leden sluiten gewoon achteraan)                                     Alles uiteraard in overleg met de familie en de begrafenis ondernemer                                                                                     Memoriam voor N.K.B. ( door de voorzitter )
artikel 27: Attenties overig
-op uitnodiging van zusterverenigingen Kring Zundert en die verenigingen waar De Toekomst een uitwisseling mee heeft:
bij een   25 jaar jubileum:      € 15,00
bij een   40 jaar jubileum:      € 20,00
bij een   50 jaar jubileum:      € 25,00
bij een   75 jaar jubileum:      € 35,00
bij een 100 jarig jubileum:     € 50,00
etc.
-op uitnodiging van zusterverenigingen Kring Zundert voor:
huldiging nationaal kampioen persoonlijk: € 15,00
huldiging nationaal kampioen viertallen:    € 20,00
zodra een lid persoonlijk kampioen en tevens deel uit maakt van het viertal dat nationaal kampioen is worden twee enveloppen aangeboden;
voor het overige (in de ruimste zin van het woord) kan het bestuur naar bevind van zaken handelen;
artikel 28: Slotbepaling
-hiermede vervalt het huishoudelijk reglement van 1991;
-alle leden krijgen een kopie van het ondertekend exemplaar;
-tevens is een ondertekend exemplaar in de schietaccommodatie aanwezig (ordner reglementen);
artikel 29: Ondertekening
het huishoudelijk reglement wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris;
artikel 30: Inwerkingtreding
het huishoudelijk reglement treedt in werking na vaststelling door de algemene jaarvergadering;

Hoofdstuk 10.

Aanvullend reglement betreffende verschietingen in eigen huis.

Reglement Koningschieten Kruisboogvereniging “De Toekomst”

Jaarlijks op maandag 2de paasdag, inschrijven tot uiterlijk 10.00 uur. De jury wordt op voorhand samengesteld.1 schutter(ster) per baan. Bij elke doorgang: baanindeling d.m.v. loting. ( met uitzondering de finaleserie).Bij elke doorgang: alle schutters(sters) gelijktijdig beginnen.1ste serie: 5 proef + 15 geldige schoten (8 blazoenen):1ste doorgang: 09.30 uur.2de doorgang:  10.15 uur.3de doorgang:  11.00 uur.4de doorgang:  11.45 uur.2de serie: 3 proef + 15 geldige schoten (8 blazoenen)1ste doorgang: 12.30 uur 2de doorgang:  13.15 uur.3de doorgang:  14.00 uur.4de doorgang:  14.45 uur De 6 schutters(sters) met het hoogst totaal aantal punten na 30 schot schieten de  finale. De schutter(ster) met het hoogst totaal aantal punten na 30 schot, schiet op baan 1 (zo aftellend naar baan 6).Bij gelijke stand zijn de totaal aantal binnenrozen na 30 schot doorslaggevend.Finale serie om 16.00 uur 3 proef + 10 geldige schoten (10 blazoenen voorzien van naam en baannummer in bakje bij schutter(ster) op de baan)Na het schot de bak achter laten staan tot iedereen geschoten heeft, en op    commando naar voor halen. De punten worden door de scheidsrechter rechtstreeks op de baan uitgemaakt. De schutter(ster) trekt zelf de pijl nadat deze zijn uitgemaakt door de scheidsrechter,ook schutter(ster) zelf bak aan kloppen en blazoen verwisselen. De tussenstanden worden afgeroepen na het 3de , 6de en 9de finale schot. Bij een gelijke stand na 40 schot bij elkaar opgeteld blijven de hoogste schutters(sters)  op dezelfde baan staan.1 proef en 5 geldige schoten Daarna nog een gelijke stand : dan schot om schot tot er een winnaar is. De schutter(ster) met het hoogst totaal aantal van 40 schoten bij elkaar opgeteld (met eventueel nakamp bijgeteld) is dagwinnaar en koning(in).

* De prijs voor de winnaar is een koningsschild.

* Bij 3 opeenvolgende Konings(in)titels is men keizer(in).

*Protest alleen door de schutter(ster) mogelijk tot een half uur na de betreffende serie.

* In alle voorkomende gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van 29 maart 2010

De secretaris, Ron Jongenelis                                          De voorzitter, Will Elst